E-mail: iroda@horgasugyved.hu • Telefon: +36 20 924 2121

Kártérítés

Kártérítés szerződésen kívüli károkozásért:

Az új Ptk. gyökeresen szakított a korábbi törvény kártérítési szabályaival, és az egységes szabályozással (hídszabály) szemben markáns különbséget tesz a szerződésen kívüli és a szerződéses károkozás közt.

Szerződésen kivüli károkozás esetén maradt a jól ismert szabály: "Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható."

Az általános szabály mellett a törvény (ahogy korábban is) számos egyedi felelősségi alakzatot nevesít speciális felelősségi alakzatokkal. Ilyen pl. a veszélyes üzemi felelősség (ahol a kimentés lehetősége nagyon szűk mezsgyén mozog: "Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik.").

Ide került pl. a felelősség más személyek által okozott kárért, a közhatalom károkozása, a termékfelelősség, felelősség az épületkárokért, vagy az állatok károkozásáért.

Személyiségi jogok sérelme:

Bár első pillanatban úgy tűnik, hogy a személyiségi jogok védelme az elnevezéseken túl nem sokat változott, mégis nagyon jelentős változások történtek a személyiségi jogok védelmében. Leglényegesebb változás, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bizonyítása nem szükséges.

Kártérítés szerződéses károkozásért:

A jelenlegi szabályozás szerint a szerződésszegésért a szerződést megszegő félnek nagyon kevés lehetősége maradt a kimentésre: "Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa."

Amint ebből a nagyon rövid összefoglalóból is kiderült a kártérítés szabályait számos egymástól gyökeresen eltérő előírás szabályozza, melyek közt az eligazodáshoz bizony gyakran szükség lehet szakértő tanácsra.

Kérdése van? »